Algemene voorwaarden SocioMerce B.V.

Definities

 1. SocioMerce: SocioMerce B.V., gevestigd te Amstelveen onder KvK nr. 74960202.
 2. Klant: Degene met wie SocioMerce een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: SocioMerce en Klant samen.
 4. Advertentiebudget: Bedrag dat wordt uitgegeven aan advertenties. Bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend in Google Ads of Facebook Ads.
 5. Advertentiekanaal: Kanaal waarop je kunt adverteren. Bijvoorbeeld: Facebook Ads, Google Ads, affiliate marketing, LinkedIn Ads en Twitter Ads.
 6. Overeenkomst: Akkoord bevonden offerte. Samenwerkingsdocument tussen Klant en SocioMerce waarin de werkzaamheden voor de Klant en de vergoeding voor SocioMerce staan beschreven.
 7. Pilot: Eerste drie maanden van de overeenkomst.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens SocioMerce .
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de Klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van SocioMerce zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 60 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Overeenkomsten en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een Overeenkomst, behoudt SocioMerce zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt SocioMerce slechts, nadat de Klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen en betaling

 1. De betaaltermijn van SocioMerce facturen bedraagt 14 dagen.
 2. SocioMerce heeft het recht haar facturen zeven dagen voorafgaand aan de dienstverlening en/of werkzaamheden te versturen.
 3. Alle werkzaamheden en diensten in de eerste drie maanden (de Pilot) worden vooraf gefactureerd na ondertekening van het contract.
 4. Na de Pilot heb je de keuze uit een maandelijkse betaling vooraf middels automatisch incasso of een factuur vooraf per kwartaal.
 5. Alle prijzen die SocioMerce hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 6. Alle prijzen op die SocioMerce hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan SocioMerce te allen tijde wijzigen.
 7. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die SocioMerce niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 8. De Klant heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 6, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 9. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uur- en maandtarieven van SocioMerce, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend tarief is overeengekomen.
 10. SocioMerce heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 11. Voorafgaand aan de ingang ervan zal SocioMerce prijsaanpassingen meedelen aan de Klant.
 12. De Klant heeft het recht om de overeenkomst met SocioMerce op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de Klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is SocioMerce gerechtigd een rente van 7,5% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de Klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan SocioMerce.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de Klant niet tijdig betaalt, mag SocioMerce zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van SocioMerce op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door SocioMerce, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan SocioMerce te betalen.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. SocioMerce voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. SocioMerce heeft een inspanningsverplichting om ten minste de genoemde aantallen prospects in haar Overeenkomst maandelijks te benaderen en op te volgen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. SocioMerce heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 4. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de Klant.
 5. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat SocioMerce tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

Informatieverstrekking door de Klant 

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan SocioMerce.
 2. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert SocioMerce de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door SocioMerce redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.
 5. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door SocioMerce redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op dan heeft SocioMerce het recht om bedragen zoals, maar niet uitsluitend, de maandbedragen en setup fees, zoals omschreven in de offerte te factureren. Met als startdatum de datum van ondertekening van de Overeenkomst.
 6. Niet geleverde input schort de betalingsverplichting niet op.
 7. Klant dient er te allen tijde zorg voor te dragen voor een toegewezen contactpersoon en bijbehorend actief LinkedIn profiel inclusief Sales Navigator licentie. Bij ziekte, afwezigheid, calamiteiten of andere redenen die betrekking hebben tot de toegang van het LinkedIn account of de opvolging van de leads schort de dienstverlening en bijbehorende betalingsverplichting nimmer op.
 8. Klant geeft SocioMerce een realistisch beeld van te benaderen doelgroepen en aantrekkelijkheid van haar producten / bedrijf in de markt. Vraag en doelstellingen die met Klant aan SocioMerce stelt moeten realistisch en haalbaar zijn.

Advertentiebudget

 1. Alle Advertentiebudgetten worden betaald door de Klant. Klant dient er zelf zorg voor te dragen dat er voldoende advertentiebudget beschikbaar is. Mocht dit organisatorisch niet mogelijk zijn, dan dient de Klant het benodigde maandelijkse budget vooraf aan SocioMerce over te maken.

Extra kosten

 1. Extra kosten die gemaakt moeten worden voor het uitvoeren van de werkzaamheden door SocioMerce voor de Klant zoals bijvoorbeeld: het gebruik van extra software, uren / loonkosten, resources, reis en verblijf, juridische kosten, tools, licenties, vertalingen, ontwikkeling van materialen, etc. zijn voor rekening van de Klant.
 2. Alvorens extra kosten, die niet omschreven staan in de overeenkomst of andere communicatie, kunnen worden doorberekend dient SocioMerce dit aan Klant te overleggen en te laten accorderen.

Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen SocioMerce en de Klant wordt aangegaan voor de duur van 3 maanden, tenzij de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een overeenkomst voor 3 maanden is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend verlengd met een volgende periode van 3 maanden. Tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
 3. Indien een overeenkomst voor langer dan 3 maanden is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend verlengd met een volgende periode die gelijk staat aan de duur van de overeenkomst. Tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 kalendermaand(en).
 4. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de Klant SocioMerce schriftelijk in gebreke stellen.

Pauzeren van de campagne

 1. De Klant heeft de mogelijkheid bij aantoonbare noodzaak om per 12 maanden maximaal 1 keer de campagne te pauzeren.
 2. De pauze mag maximaal een periode van één maand duren, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 3. De pauze moet minimaal één maand van tevoren schriftelijk worden aangekondigd.
 4. Gedurende deze pauze heeft SocioMerce het recht 50% van het standaard-maandbedrag of eventuele andere bedragen, zoals afgesproken in de Overeenkomst te incasseren.
 5. De afgesproken contractduur wordt automatisch verlengd met minimaal de periode dat de pauze heeft geduurd.
 6. Klant heeft geen recht om de campagne te pauzeren op jaarlijks terugkerende periodes, zoals, maar niet uitsluitend: tussen kerst en oud en nieuw, in de vakantie(s), zomerperiode, de eerste week van januari etc..

Openingstijden

 1. SocioMerce werkt op maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur.
 2. SocioMerce is niet actief op officiële feestdagen.
 3. Indien Klant op andere tijden / dagen dan de standaard openingstijden opvolging of andere werkzaamheden verwacht rekent SocioMerce een toeslag van 50%.

Intellectueel eigendom

 1. SocioMerce behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op al haar eigen ontwerpen, teksten, processen, technologie, software, data, tekeningen, (social media en software) accounts, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De Klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SocioMerce (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding

 1. Zowel de Klant als SocioMerce houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van tijdens uitvoering van de overeenkomst ontvangt geheim.
 2. Indien van toepassing stuurt SocioMerce voor aanvang van de campagne een separaat document waarin de afspraken omtrent gebruik van het Social Media account van de Klant zijn vastgelegd.
 3. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende SocioMerce en de Klant waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan SocioMerce of de Klant schade kan berokkenen.
 4. Zowel de Klant als SocioMerce neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  1. Die al openbaar was voordat de Klant of SocioMerce deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Klant of SocioMerce
  2. Die door de Klant of SocioMerce openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
 6. Het is de Klant verboden na beëindiging van de Overeenkomst eenzelfde of soortgelijke dienst gericht op LinkedIn Lead generatie zoals SocioMerce aan te bieden dan wel te adviseren of een bedrijf of aan bedrijf gelieerd onderdeel op te richten, tenzij de Klant daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming van SocioMerce heeft gekregen, aan welke toestemming SocioMerce voorwaarden kan verbinden.
 7. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 2 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

 1. Indien de Klant het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding, non-concurrentiebeding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van SocioMerce een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 10% van het hierboven genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 2. Voor het verbeuren van deze boete is een voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Er hoeft geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van SocioMerce waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

 1. Zowel De Klant als SocioMerce vrijwaren elkaar tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door SocioMerce geleverde producten en/of diensten.
 2. SocioMerce accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de advertentiebudgetten van de Klant. Bij het niet behalen van doelen, of overschrijden van advertentiebudgetten kan Klant dit nimmer op SocioMerce verhalen. Ook mag Klant dit niet verrekenen met enige vordering van SocioMerce bij de Klant.
 3. Zowel De Klant als SocioMerce accepteert geen enkele aansprakelijkheid van schade (waaronder, maar niet uitsluitend reputatieschade) die al dan niet door toedoen van SocioMerce of de Klant zijn toegebracht aan: de website, positie van de website in Google, social media- of advertentieaccounts of andere (digitale) eigendommen van de Klant. Ook bij het (tijdelijk of permanent) uitsluiten van (Social media) accounts, of accounts van een Advertentiekanaal accepteert de Klant of SocioMerce geen enkele aansprakelijkheid.
 4. SocioMerce is nimmer verantwoordelijk voor de commerciële doelstellingen van de Klant nog voor opvolging van door SocioMerce geleverde leads door Klant.
 5. Zowel de Klant als SocioMerce garandeert dat de Producten, Diensten en Deliverables geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten.
 6. Zowel de Klant als SocioMerce vrijwaren elkaar tegen alle vorderingen van derden wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derde in verband met de Overeenkomst.
 7. Zowel de Klant als SocioMerce zullen elkaar zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen van een dergelijke vordering.

Recht van reclame

 1. Zodra de Klant in verzuim is, is SocioMerce gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.
 2. SocioMerce roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de Klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan SocioMerce, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de Klant.

Opschortingsrecht

 1. Tenzij de Klant een consument is, doet de Klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. SocioMerce kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant onder zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van SocioMerce heeft voldaan, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de Klant nog betalingen verschuldigd is aan SocioMerce.
 3. SocioMerce is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruik maken van zijn retentierecht.

Verrekening

 1. Tenzij de Klant een consument is, doet de Klant afstand van zijn recht om een schuld aan SocioMerce te verrekenen met een vordering op SocioMerce.

Eigendomsvoorbehoud

 1. SocioMerce blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van SocioMerce op grond van wat voor met SocioMerce gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan SocioMerce zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien SocioMerce een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft SocioMerce het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.
 5. (Social media) accounts, accounts van tooling en software die SocioMerce gebruikt voor de klant, blijven te allen tijde eigendom van SocioMerce.

Privacy en databeveiliging

 1. Met al haar personeelsleden sluit SocioMerce een separate gedragscode waarin is vastgelegd hoe men met data dient om te gaan.
 2. Op alle overeenkomsten van SocioMerce is een separate, standaard Verwerkersoveenkomst van toepassing. Deze is te allen tijde na te lezen en bij SocioMerce opvraagbaar.

Verzekering

 1. Beide partijen verplichten zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
 2. Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
 3. Zaken van SocioMerce die bij de Klant aanwezig zijn
 4. Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 5. Beide partijen geven op eerste verzoek van SocioMerce de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor SocioMerce enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
 2. De garantie met betrekking tot producten of software is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

Klachten

 1. De Klant dient een door SocioMerce geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de Klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de Klant SocioMerce daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 werkdagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat SocioMerce in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De Klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat SocioMerce gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De Klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan SocioMerce.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat een ingebrekestelling SocioMerce ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid Klant

 1. Als SocioMerce een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan SocioMerce verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid

 1. Zowel SocioMerce als Klant is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die een van beiden lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien SocioMerce of de Klant aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Zowel SocioMerce als de Klant zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien SocioMerce of de Klant aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van SocioMerce vervalt in elk geval 6 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De Klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer SocioMerce toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door SocioMerce niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat SocioMerce in verzuim is.
 3. SocioMerce heeft het recht de overeenkomst met de Klant te ontbinden, indien de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien SocioMerce kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van SocioMerce in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de Klant niet aan SocioMerce kan worden toegerekend in een van de wil van SocioMerce onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van SocioMerce kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, hacks, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, aangepast beleid van social media netwerken, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor SocioMerce 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat SocioMerce er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 60 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. SocioMerce is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. SocioMerce is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal SocioMerce zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Klanten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de Klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van SocioMerce.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. SocioMerce heeft het recht de werkzaamheden voor de Klant over te dragen aan derden, mits de afspraken in de Overeenkomst gewaarborgd blijven. SocioMerce dient de Klant hier tijdig van op de hoogte te stellen.
 3. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat SocioMerce bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar SocioMerce is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Versie 2.1 opgesteld op 15 december 2020. Eerdere versies kunnen bij SocioMerce worden opgevraagd.